สำนักงานวิศวกรรม

Written by Admin on . Posted in สำนักงานวิศวกรรม

 

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันและที่ตั้งคณะวิศวกรรมศาตร์ เชียงราย

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99  หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

โดยมีการพัฒนาการจัดการศึกษาดังนี้

พ.ศ. 2540     เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ภาคในเวลาราชการ

                     ภาคนอกเวลาราชการและภาคสมทบ

พ.ศ. 2542    เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโยธา ภาคในเวลาราชการ

                    เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง ภาคในเวลาราชการ

พ.ศ. 2543   เปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง ภาคสมทบ

พ.ศ. 2544   เปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

พ.ศ. 2545   เปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีโทรคมนาคม ภาคในเวลาราชการ

พ.ศ 2546    เปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีโทรคมนาคม ภาคสมทบ

                   เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2547  เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิศวกรรมโยธา ภาคในเวลาราชการ

พ.ศ. 2548  เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิศวกรรมโยธา ภาคสมทบ

พ.ศ. 2549   เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-วิศวกรรมซอฟแวร์ (ต่อเนื่อง) ภาคในเวลาราชการ

พ.ศ. 2550  เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) และสาขาวิศวกรรมไฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง (4 ปี) ภาคในเวลาราชการ

                 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-วิศวกรรมซอฟแวร์ (4 ปี) ภาคในเวลาราชการ

พ.ศ. 2554 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (4 ปี) และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ปี) และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

                 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสน์ (5 ปี) ภาคในเวลาราชการ

พ.ส. 2555  เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (4 ปี) และหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรม (4 ปี) ภาคในเวลาราชการ

พ.ศ. 2556  เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง (5 ปี) ภาคในเวลาราชการ