hotline

ข้อตกลงเบื้องต้น
     กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย เช่น การเรียนการสอน หรือ ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่เชียงราย และไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

     โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริงของท่านหากข้อมูลไม่ครบถ้วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อมูลของท่าน

ท่านเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา