พันธกิจ

Written by Admin on . Posted in สำนักงานวิศวกรรม

Responsibility Responsibility Responsibility  

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ที่มีคุณภาพ

   มีความรอบรู้ในวิชาชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี พร้อมด้วยคุณธรรม

   จริยธรรม และจรรยาบรรณ และพึ่งพาตนเองได้

2. ขยายงานทางด้านการวิจัย และบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

3. ให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาต่อ

4. ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสามัคคี ความรักในสถาบัน

    การศึกษา และการมี่ส่วนร่วมกับชุมชน